Μηλιά Βασική Λίπανση

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 15-15-15 +(15SO3)

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: N-Αμμωνιακό 12,2 % & N-Νιτρικό 2,8 %.

Δοσολογία: 1,5-2kg/δέντρο

More From Less
More From Less
Αζωτούχος λίπανση στη μηλιά. Η ανάλυση φύλλων, κάθε χρόνο αποτελεί αξιόπιστο δείκτη διατηρήσεως του αζώτου στο επιθυμητό επίπεδο. Ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα φέρει, περίσσεια ή τροφοπενία αζώτου, θα εξαρτηθεί η ποσότητα προστιθέμενου λιπάσματος στο επίπεδο που συνηθίζεται στην περιοχή όπου βρίσκεται ο μηλεώνας. Συνήθως το άζωτο προστίθεται από τα τέλη του χειμώνα μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου.
Φωσφορούχος λίπανση στη μηλιά. Τροφοπενία φωσφόρου παρατηρείται πολύ σπάνια στο μήλο και γενικά στα οπωροφόρα δένδρα, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί σε δέντρα που αναπτύσσονται σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε διαθέσιμο φώσφορο. Η διόρθωση μπορεί να γίνει με επιφανειακές εφαρμογές, λιπάσματος, αλλά καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με ενσωμάτωση του λιπάσματος σε βάθος 15-20cm κυκλικά στο δέντρο.
Καλιούχος λίπανση στη μηλιά. Η τροφοπενία καλίου μπορεί να θεραπευτεί με την προσθήκη θειικού καλίου στη συνιστώμενη ποσότητα.
- Συμβουλή Verteplan